Świadectwo kwalifikacji zawodowych

Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca

Po odbyciu kursu na kwalifikacje wstępną lub wstępną przyspieszoną na jedną z kategorii prawa jazdy aby uzyskać świadectwo kwalifikacji na drugą z kategorii należy ukończyć kurs na kwalifikację wstępną uzupełniającą.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca dotyczy osób, które otrzymały prawo jazdy kategorii D1, D1 + E, D , D + E po 10 września 2008r. lub kategorii C1, C1 + E, C, C + E po 10 września 2009.

Kurs skierowany jest do osób między 18 a 21 rokiem życia, które chcą uzyskać prawo jazdy kategorii C i C+E oraz 21 a 23 rokiem życia w przypadku kategorii D i D+E.

Kurs na kwalifikację wstępną uzupełniającą obejmuje:

  • zajęcia teoretyczne (65 h)
  • zajęcia praktyczne (5 h)

Celem uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej po zakończonym kursie należy przystąpić do egzaminu państwowego.

Egzamin układany jest w formie testu zawierający pytania zamknięte jednokrotnego wyboru.

Wszystkie formalności związane z egzaminem państwowym pozostają w kwestii ośrodka szkoleniowego.

W dniu w którym przeprowadzono egzamin kursanci, którzy uzyskali wynik pozytywny otrzymują ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ.

SZKOLENIE ORAZ EGZAMIN PAŃSTWOWY ODBYWA SIĘ W NASZYM OŚRODKU.

Po otrzymaniu świadectwa kwalifikacji celem uzyskania wpisu uprawnień kierowca udaje się do odpowiedniego na swoje miejsce zamieszkania wydziału komunikacji, w którym składa: świadectwo kwalifikacji zawodowej, orzeczenie psychologiczne, orzeczenie lekarskie oraz zdjęcie „na wprost”.

Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu.